Uvjeti korištenja

1. Uvodne odredbe

Ovim Općim uvjetima (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuje se odnos između i prava i obaveza tvrtke OmoLab komunikacije d.o.o. Avenija Dubrovnik 15/12, 10000 Zagreb, OIB 54157626144 (dalje u tekstu: Pružatelj usluge, Mi, Naše, OmoLab) utvrđuju se sadržaj i uvjeti korištenja internetske aplikacije Lexie (dalje u tekstu: Aplikacija) te prava i obveze korisnika aplikacije (dalje u tekstu: Korisnik ili Vi).

Online prijavom na internetskoj stranici www.omoguru.com (dalje u tekstu: Web stranica) koristeći svoju adresu e-pošte i/ili jedno od korisničkih imena i lozinki Korisnik prihvaća uvjete korištenja usluga utvrđene ovim Općim uvjetima i potvrđuje da su mu isti bili poznati i dostupni.  Instaliranjem i korištenjem Aplikacije Korisnik prihvaća ove Opće uvjete, te bilo kakve buduće izmjene i dopune kako njih tako ipravila poslovanja ili pravila koja su objavljena na našoj Web stranici.

OVI OPĆI UVJETI MOGU SE POVREMENO IZMJENJIVATI, A TAKVE PROMJENE ILI DOPUNE STUPAJU NA SNAGU ODMAH ILI ODMAH NAKON:

− NAŠE OBAVIJESTI E-POŠTOM;

− VAŠEG PRIHVAĆANJA UVJETA NAKON ŠTO SU PROMJENE IZVRŠENE, ILI

− VAŠEG KORIŠTENJA APLIKACIJE NAKON ŠTO SMO MI POSTAVILI AŽURIRANE

UVJETE I UČINILI IH DOSTUPNIM NA WEB STRANICI.

KORIŠTENJEM DODATNIH USLUGA ILI USLUGA NAŠIH PARTNERA UNUTAR

APLIKACIJE, MOŽEMO VAM PRILOŽITI DODATNE UVJETE I SMJERNICE ILI PRAVILA

KOJA SE MOGU PRIMJENJIVATI NA TAKVE USLUGE I KOJE MOGU BITI POVREMENO OBJAVLJENE NA WEB STRANICI.

Ovi Opći uvjeti sastavni su dio ugovora između tvrtke OmoLab  i Korisnika, a objavljeni su na internetskoj stranici www.omoguru.com te su vidljivi Korisniku nakon prijave e-poštom i/ili korisničkim imenom i lozinkom.

2. Pojmovi i definicije

Pružatelj usluge je tvrtka OmoLab komunikacije d.o.o.

 

Korisnik je pravna ili fizička osoba s kojom pružatelj usluge sklapa ugovor za korištenje Aplikacije putem sredstava daljinske komunikacije, sukladno važećim propisima.

 

Odgovorna osoba je ovlaštena osoba Korisnika koja se registrirala za korištenje Aplikacije i koja je registracijom prihvatila Opće uvjete.

 

Aplikacija je usklađena s odredbama važećih pozitivnih propisa Republike Hrvatske razvijena od strane pružatelja usluge.

 

Ograničenje korištenja Aplikacije je onemogućavanje Korisniku korištenja određene usluge, koje će se primijeniti kada se ispune uvjeti za privremeno ili trajno isključenje sukladno važećim propisima, odnosno ovim Općim uvjetima.

 

Baza podataka je skup svih podataka unesenih kroz Aplikaciju spremljen na odgovarajući način prilagođen potrebama Aplikacije.

3. Tehnički uvjeti za korištenje Aplikacije

Za korištenje Aplikacije Korisnik o svom trošku i na vlastitu odgovornost mora osigurati sljedeće tehničke uvjete:

 

(1) osobno računalo, pametni telefon, tablet ili drugi uređaj s mogućnošću prikaza web stranica,

(2) pristup internetu,

(3) internetski preglednik, prema preporuci objavljenoj na web stranicama www.omoguru.com.

4. Postupak registracije i sklapanje ugovora

Registracija se vrši na internetskoj stranici www.omoguru.com na domeni na kojoj se nalazi aplikacija tijekom koje je potrebno prihvaćanje ovih Općih uvjeta, na sljedeći način:

 

Korisnik se registrira za korištenje web aplikacije unošenjem adrese e-pošte te opcionalno osobnih podataka

 

Da bi registracija za korištenje aplikacije bila moguća, Korisnik mora potvrditi da su mu predočeni ovi Opći uvjeti i sa istima se mora složiti

 

U nastavku postupka registracije korisnik odabire lozinku za prijavu u Aplikaciju pri budućem korištenju te za maksimalnu sigurnost njegovog korisničkog računa.

 

Ovim postupkom registracije korisnik pokreće besplatni probni period korištenja Aplikacije u trajanju od 30 dana. Korisnik pravo na probni period ostvaruje samo jednom.

5. Plaćanje 

Istekom probnog perioda korištenje određenih funkcionalnosti Aplikacije moguće je nastaviti uz plaćanje naknade prema nacrtu istaknutom u Aplikaciji i internetskoj stranici www.omoguru.com. Za izvršenje plaćanja potrebno je ispuniti podatke o korisniku i načinu plaćanja te potvrditi pretplatu u Aplikaciji. 

 

Korisnik se može slobodno pretplatiti na Aplikaciju i prije isteka probnog roka odabirom  nacrta računa u samoj Aplikaciji i dodavanjem podataka za plaćanje.

 

Pružatelj usluge dužan je Korisniku ispostaviti račun za prikupljenu naknadu za Korištenje aplikacije.

 

Ukoliko Korisnik ne želi uplatiti naknadu za Korištenje aplikacije moći će pristupiti ograničenom sučelju Aplikacije i besplatnim knjižnicama dostupnim u aplikaciji i nakon isteka probnog roka od 30 dana.

6. Trajanje ugovora, cijene i uvjeti plaćanja

Korisnik je za korištenje određenih funkcionalnosti Aplikacije obvezan plaćati pružatelju usluge naknadu za korištenje Aplikacije, naznačenu u nacrtu računa unutar same Aplikacije i objavljenu na Web stranici i na način određen u točki 5. Plaćanje.

 

Ugovor za korištenje Aplikacije sklapa se na određeno vrijeme i to na period od 1 (slovima: jednog) mjeseca ili 12 (slovima: dvanaest) mjeseci prema izboru Korisnika unutar Aplikacije. Početak i istek ugovornog odnosa bit će naznačen na računu izdanom od strane pružatelja usluge te u profilu Korisnika unutar Aplikacije.

 

Ugovor za korištenje Aplikacije automatski će se produžiti na isti period kao prethodno sklopljeni ugovor po isteku tog ugovora. Korisnik će biti informiran prije isteka ugovora o produžetku te će imati mogućnost otkazati produženje ugovora i daljnje korištenje plaćenih funkcionalnosti Aplikacije.

U slučaju da nakon Starter pretplate opcije dodate naknadno, trajanje pretplate opcija uskladiti će se s trajanjem Starter pretplate, a naplatiti će se puna cijena odabranih opcija. (npr. Starter pokrenete 10.4., a Editor & OCR opciju dodate 17.4. pretplate na obje opcije će se obnoviti 10.5.)

7. Probno korištenje, privremeno ograničenje i promjena načina korištenja Aplikacije

Pružatelj usluge je ovlašten Korisniku omogućiti probno korištenje Aplikacije do najviše 30 dana. Ovo ovlaštenje pružatelj usluge može opozvati u svakom trenutku, bez odobrenja Korisnika i bez odgovornosti za eventualnu štetu koja bi Korisniku mogla nastati.

 

Korisnik je unutar roka od 30 dana (period probnog korištenja) ovlašten odustati od korištenja Aplikacije bez naknade pružatelju usluge.

 

Ako se definirana naknada za korištenje Aplikacije ne podmiri u roku, usluga može postati privremeno nedostupna ili suspendirana, bez obzira na posljedice koje može imati Korisnik.

 

Pružatelj usluge može uvesti, promijeniti ili ukinuti Aplikaciju, uz prethodnu obavijest Korisniku, sukladno važećim propisima i ugovornim odredbama. U slučaju promjene Aplikacije, odnosno uvjeta korištenja Aplikacije i dodatnih opcija, Korisnik nastavlja koristiti Aplikaciju prema prethodno definiranom korištenju do isteka roka na koji je ugovoreno korištenje.

8. Baza podataka i povjerljivost informacija

Korisnik Aplikacije je vlasnik baze podataka koju samostalno kreira i puni.

 

Podaci se sinkroniziraju isključivo kada je dostupan pristup internetu, u slučaju nedostupnosti interneta pružatelj usluge ne može omogućiti sinkronizaciju, odnosno pohranu podataka.

 

Korisnik je dužan omogućiti stalno dostupan internet.

 

U slučaju prestanka ugovora o korištenju Aplikacije pružatelj usluge će omogućiti Korisniku pristup podacima unutar korisničkog računa u narednom periodu od 3 (slovima: tri) mjeseca, prilikom kojeg će Korisnik moći pristupati podacima, ali bez mogućnosti unošenja podataka i korištenja Aplikacije za čitanje ili uređivanje dokumenata.

 

Nakon isteka roka od 12 mjeseci od prestanka ugovora o korištenju aplikacije, podaci će biti brisani iz baze podataka, s time da se podaci na pisani zahtjev Korisnika mogu brisati i prije isteka navedenog roka.

 

Nakon isteka roka unutar kojega Korisnik može postaviti zahtjev za dostavom baze podataka, pružatelj usluge nije dužan predmetne podatke čuvati, niti učiniti dostupnim Korisniku.

 

Korisnik je suglasan da pružatelj usluge može prikupljene podatke koji se odnose na njega, a koji se unesu pri korištenju Aplikacije te ostale podatke potrebne za ispunjenje ugovora iznositi izvan Republike Hrvatske, u zemlje u kojima se nalaze podatkovni centri na kojima će biti instalirana Aplikacija.

 

OmoLab, putem prijave ili korištenja Aplikacije, može prikupljati i obrađivati određene osobne podatke. Prikupljanje i obrada osobnih podataka podliježe Pravilima o privatnosti koji su dostupni na našoj Web stranici. Pravila o privatnosti neodvojivi su dio ovih Općih uvjeta.

 

Pružatelj usluge ili Korisnik ne smiju otkrivati povjerljive informacije koje se odnose ili su vezane uz ugovor o korištenju Aplikacije neovlaštenim osobama ili bilo kojoj trećoj strane bez prethodne pisane suglasnosti.

 

Pružatelj usluge dužan je prikupljene podatke na odgovarajući način zaštititi od slučajnog gubitka ili uništenja, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.

8.1. Materijali koje je Korisnik pružio

Tijekom korištenja Aplikacije, možete prenositi, podnositi ili na neki drugi način pružiti određene podatke i materijale (dokumente, elektroničke knjige, bilješke i slično) koji su omogućeni u Aplikaciji i njezinim funkcijama.

 

Korisnik je odgovoran za sve pružene informacije, materijale i drugi sadržaj, uključujući za poštivanje bilo kojeg zakona o autorskim pravima i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. OmoLab se ne smatra vlasnikom takvih informacija, materijala ili sadržaja.

8.2. Materijali trećih strana

Aplikacija može sadržavati veze na bilo koje web stranice trećih strana, baze podataka, informacije, materijale ili lokacije ili koristi hardver, softver, umrežavanje, pohranu i srodnu tehnologiju trećih strana potrebnih za pokretanje aplikacije i informacije, materijale i drugi sadržaj koji pružaju drugi korisnici ili druge treće strane (zajedno "Sadržaj treće strane"). Takav sadržaj treće strane nije pod nadzorom tvrtke OmoLab i OmoLab ne provjerava niti se na bilo koji način brine za njegovu točnost, ispravnost, relevantnost, adekvatnost, ažurnost, podobnost ili pravilnost. OmoLab nije odgovoran za bilo koji sadržaj treće strane ili njegovu točnost, relevantnost, adekvatnost, ažurnost, podobnost ili pravilnost.

9. Odgovornost za korištenje Aplikacije

Korisnik se obvezuje koristiti Aplikaciju sukladno tehnološkim postavkama utvrđenima Općim uvjetima.

 

Ukoliko Korisnik uoči bilo kakve nepravilnosti u radu Aplikacije ili nesuglasje s važećim propisima, dužan je u najkraćem mogućem roku obavijestiti pružatelja usluge, kako bi se uočene pogreške ispravile.

 

Pružatelj usluge ne odgovara Korisniku za štetu nastalu zbog:

 

(1) nemogućnosti korištenja Aplikacije uslijed neodgovarajućeg postupanja Korisnika,

(2) nedostupnosti Aplikacije nastale kao posljedica tehničkih problema ili više sile,

(3) neadekvatnosti usluge za potrebe Korisnika.

 

Korisniku se pruža korištenje Aplikacije u konačnom obliku te se isključuje bilo kakvo jamstvo glede bilo kakvih nedostataka Aplikacije. Iako pružatelj usluge radi konstantno testiranje i održavanje Aplikacije, ne može jamčiti da prilikom korištenja neće doći do pogrešaka u radu Aplikacije te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova.

 

U svakom slučaju pružatelj usluge će poduzeti sve korake da kvar otkloni u najkraćem mogućem roku.

 

Pružatelj usluge ne odgovara Korisniku za štetu, ukoliko unatoč mjerama zaštite dođe do gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja ili bilo koje druge zlouporabe, a posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih i nelicenciranih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.

10. Intelektualno vlasništvo

Cjelokupno intelektualno vlasništvo (program, struktura, edukacija, web podrška, slike, fotografije, logotipi i dr.) isključivo je vlasništvo tvrtke OmoLab.

 

Korisnik Aplikacije nema pravo prodati, ustupiti, pokloniti niti na bilo koji drugi način izvlastiti cjelinu ili bilo koji dio intelektualnog vlasništva tvrtke OmoLab.

11. Posebne obveze Pružatelja usluge

Pružatelj usluge posebno se obvezuje:

 

(1) omogućiti podroban pregled i ispis svih podataka koji se unose u Aplikaciju,

(2) omogućiti svakodobni pregled Općih uvjeta,

(3) čuvati podatke Korisnika u skladu s važećim propisima i međunarodnim standardima i preporukama,

(4) pružiti besplatnu podršku prvenstveno putem emaila: contact@omoguru.com, ili u slučaju nemogućnosti podrške putem e-pošte, putem telefona navedenog na internetskim stranicama Aplikacije,

(5) prigodom pristupa Aplikaciji, osigurati korisnički račun od neovlaštenog korištenja, na način da jedino Korisnik usluge ima pristup preko svog korisničkog računa,

(6) osiguravati kontinuiranu funkcionalnost Aplikacije,

(7) pružiti pomoć pri rješavanju problema pri djelovanju Aplikacije – pomoć će primarno biti pružana putem e-pošte,

(8) osigurati tekuće isporuke poboljšanja i potrebnih popravaka programskog koda Aplikacije u slučaju ustanovljenih nepravilnosti rada instalirane Aplikacije,

(9) spriječiti gubitak podataka svakodnevnom izradom kopija baze podataka (radnim danom) te sukladno tome osigurati povrat podataka za najkasnije 48 unatrag od podneva tekućeg dana u mjesecu,

(10) osigurati promjenu Aplikacije prema eventualno izmijenjenim propisima,

(11) odgovarati do vrijednosti godišnje naknade za korištenje Korisniku ukoliko je nadležno tijelo pravomoćnom odlukom utvrdilo nesukladnost Aplikacije s propisima Republike Hrvatske.

12. Funkcionalnost i osnovne značajke Aplikacije

Aplikacija je namijenjena čitanju i prilagodbi teksta elektroničkih knjiga i drugih elektroničkih tekstualnih dokumenata. Unutar aplikacije mogu se kreirati vlastiti digitalni tekstualni sadržaji.

 

Digitalni tekstualni sadržaji mogu se dijeliti između Korisnika Aplikacije isključivo prema ovim Općim uvjetima.

 

Aplikacija može ponuditi i druge funkcionalnosti osim opisanih ili samo one koje odabere Korisnik ili koje su za specifičnog Korisnika.

13. Dozvola za licenciju

U skladu s korištenjem Aplikacije na temelju ovih Općih uvjeta, Korisniku je omogućena osobna ograničena, neekskluzivna, neprenosiva, neprimjenjiva, ne-sublicencibilna, opozvana, svjetska licenca za upotrebu aplikacije. Aplikacija je dostupna samo za upotrebu na dozvoljeni način i treba ju koristiti ovlašteni Korisnik, kako je gore definirano. Korisnik će biti odgovoran za usklađenost ovlaštenih korisnika s ovim ugovorom.

 

Pod ovom licencom Korisniku nije dopušteno distribuirati Aplikaciju niti je stavljati na raspolaganje bilo kojoj osobi ili entitetu koji nije ovlašteni korisnik ni na koji način, niti mijenjati, prevesti, prilagoditi, urediti, kopirati, rastaviti, dekompilirati, pružiti ili reproducirati izvedeni radove, izmjene, “reverse engineering” ili na neki drugi način pokušavaju otkriti ili dobiti izvorni kod.

 

Korisnik neće koristiti Aplikaciju ni na koji način koji bio kršio prava bilo koje treće strane, uključujući autorska prava, druga prava intelektualnog vlasništva ili privatnost. OmoLab ne snosi odgovornost za takvu upotrebu.

14. Otkazi i raskid

Ugovor o korištenju Aplikacije prestaje otkazivanjem ugovora od strane Korisnika.

 

Otkazivanje je moguće isključivo za sljedeća ugovorna razdoblja odnosno plaćanje naknade prestaje sa istekom trenutnog tekućeg ugovorenog perioda. 

 

Ako se Korisnik ne pridržava Općih uvjeta ili ako pružatelju usluge po dospijeću ne plati naknadu za korištenje Aplikacije, pružatelj zadržava pravo onemogućiti Korisniku korištenje Aplikacije bez prethodne najave, s učinkom trenutnog raskida ugovora na štetu Korisnika. Po naknadnom plaćanju pružatelj usluge može Korisniku omogućiti ponovno korištenje Aplikacije.

 

U slučaju raskida ugovora, naknade za korištenje koje su prethodno plaćene, pružatelj usluge nema obavezu vratiti.

15. Rješavanje sporova

Pružatelj usluge i Korisnik su suglasni da će mirno riješiti sve sporove proizašle iz ugovora, a ako to nije moguće, svi eventualni sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.